• ON AIR
  • UP NEXTसुर्खेत डायरी
कार्यक्रम तालिका
नेपाली भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
साहित्य संगम 08:15 am - 09:00 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाइ तपाइको 11:15 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 1:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
गाउँघर वनपाखा 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
नेपाली भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाई तपाई 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
Ghaunghar banpakha 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
नेपाली भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाई तपाई 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
Ghaunghar banpakha 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
सत्संग 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम 07:45 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाई तपाई 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
गाउँ घर बनपाखा 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
नेपाली भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाई तपाई 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
Ghaunghar banpakha 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
व्यक्ति विशेष पूनः प्रशारण 8:00 pm - 8:30 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
नेपाली भजनहरु 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
व्यक्ति विशेष 08:15 am - 09:00 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
आफ्ना पाखा आफ्ना भाका 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
गीत हाम्रो रोजाई तपाई 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
Ghaunghar banpakha 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
स‌क्षिप्त खबर 01:00 am - 01:05 am
ज्ञान सरिता 05:00 am - 05:25 am
प्रभातवाणी 05:30 am - 06:00 am
नेपाली वहस 06:00 am - 07:00 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
सुर्खेत डायरी 07:00 am - 07:15 am
विविसी नेपाली सेवा विहान सेवा 07:15 am - 07:30 am
राष्ट्रिय गीतहरु 07:30 am - 08:00 am
खबर र विचार(पत्रपत्रिकाको संगालो) 08:00 am - 08:15 am
समय सन्दर्भ 08:15 am - 09:00 am
नेपालवाणी खबर 09:00 am - 09:25 am
वीक्ली टप लिष्ट 09:25 am - 10:00 am
संक्षिप्त खबर 10:00 am - 10:10 am
प्रतिभाको आँगन 10:10 am - 11:00 am
स‌क्षिप्त खबर 11:00 am - 11:05 am
तपाईँ यो गीत गाउनुहोस् 11:30 am - 12:00 pm
नेपालवाणी खबर 12:00 pm - 1:15 pm
स‌क्षिप्त खबर 1:00 pm - 2:05 pm
स‌क्षिप्त खबर 4:00 pm - 4:05 pm
गाउँघर बनपाखा 4:15 pm - 5:00 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm
सुर्खेत डायरी 7:00 pm - 7:25 pm